WB Jevons

W. B. JEVONS–CHEMIST–MARKET RASEN ON BASE: KB–5549

AQUA CORKER, SLUG PLATE, 7 5/8″ HIGH.